Podmínky hry Find&Win a nákupu vstupenek

I. Kdo jsme a co děláme

Pořádáme hru Find&Win, do které se můžete přihlásit prostřednictvím webových stránek findandwin.cz, samotná hra pak probíhá offline na území Prahy v reálném čase.

Cílem těchto podmínek je seznámit vás ve srozumitelné formě s tím, jak se můžete do hry registrovat i jak samotná hra probíhá.
 1. Hru Find&Win (dále jen „Hra“) provozuje Aleksandra Meshcheryakova, IČO: 061 27 258, se sídlem Lomená 301/44, Praha, 16200, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 6 (dále jen „my“).
 2. Registrovat se do Hry je možné přes webové stránky findandwin.cz (dále jen „webové stránky“) a samotná Hra pak probíhá v reálném čase na území Prahy.
 3. Prostřednictvím webových stránek se můžete do Hry registrovat i zaplatit registrační poplatek za účast ve Hře (dále jen „Registrační poplatek“).
 4. Cílem tohoto dokumentu je stanovit si, jaká máme vzájemná práva a povinnosti při uzavírání smlouvy o poskytování služeb mezi námi, a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro případné spory jsou příslušné české soudy. Tyto obchodní podmínky jsou v češtině.
 5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno
 6. Vyhrazuje si právo tyto podmínky kdykoliv změnit, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách findandwin.cz.

II. Registrace do Hry

Pokud se chystáte registrovat se do Hry, zde najdete informace o tom, jak registrace probíhá i co všechno musí obsahovat.
 1. Na webových stránkách si můžete vybrat termín Hry, který Vám vyhovuje. U každého termínu Hry jsou uvedeny podrobnosti týkající se daného termínu – např. datum a čas konání Hry, výše finanční odměny i hmotné ceny pro vítěze Hry (dále jen „Termín Hry“).
 2. Po vybrání Termínu Hry je třeba vyplnit registrační formulář. Po doplnění vašich osobních údajů potvrdíte svou registraci a tím se přihlásíte do Hry.
 3. Jste povinni zkontrolovat všechny zadané a vyplněné údaje a jejich správnost, za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu bohužel neodpovídáme.
 4. Skončením registrace a kliknutím na tlačítko „GO TO PAYMENT“ je mezi námi uzavřena smlouva (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zavazujete uhradit nám Registrační poplatek a dodržovat tyto Podmínky a my se zavazujeme umožnit vám účast ve Hře, kterou pořádáme. My vám následně odešleme na e-mail, který jste zadali při vytváření registrace, potvrzení o tom, že jsme vaši registraci přijali a že Registrační poplatek byl uhrazen.
 5. Pokud bychom v registračním formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných údajů, můžeme vás před potvrzením registrace ještě kontaktovat a ověřit si správnost těchto údajů nebo registraci nepřijmout, o tom vás ale vždy informujeme e-mailem.
 6. Vezměte prosím na vědomí, že informace o Hrách nabízených prostřednictvím webových stránek jsou nabídkou služeb, která má pouze informativní charakter, tato nabídka se nepovažuje za návrh dodat služby a ohledně nabízených Her nejsme povinni uzavřít Smlouvu.
 7. Náklady, které vám vzniknout v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení, si hradíte sami.

III. Registrační poplatek a platební podmínky

Níže si můžete přečíst, co všechno obsahuje Registrační poplatek i jak ho můžete zaplatit.
 1. U jednotlivých Termínů Her je vždy uvedena výše registračního poplatku, který jste povinni zaplatit, pokud se chcete Hry zúčastnit.
 2. Nejsme plátci DPH a Registrační poplatek je tedy uveden jako konečný včetně veškerých dalších daní a poplatků.
 3. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedeném Registračním poplatku u konkrétního Termínu Hry, nejsme povinni Vaší registraci na Termín Hry přijmout a umožnit vám účastnit se Hry a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybně uvedeným Registračním poplatkem, jsme oprávněni od ní odstoupit.
 4. Registrační poplatek a případné náklady můžete uhradit online platební kartou prostřednictvím platební brány Global Payments; po odeslání objednávky budete přesměrováni na server třetí strany, kde vyplníte potřebné údaje. Po jejich vyplnění bude Registrační poplatek odečten z vašeho účtu
 5. Registrační poplatek je zaplacen okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.
 6. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu - daňový doklad. Ta bude splňovat požadavky právních předpisů.

IV. Průběh Hry

V tomto článku podmínek naleznete, jak Hra probíhá a jak se dozvíte indicie k nalezení Odměny.
 1. Hry se účastní neomezený počet hráčů, pokud není u konkrétního Termínu hry uvedeno něco jiného.
 2. První z hráčů, který dorazí na určené místo dle indicií, obdrží odměnu, která se skládá z finanční částky a hmotné odměny, voucheru nebo poukázky (dále jen „Odměna“). Konkrétní výše a podoba Odměny je vždy uvedena u konkrétního Termínu Hry.
 3. Všem registrovaným hráčům zašleme v okamžik začátku Hry e-mail a SMS na jejich kontaktní údaje, které uvedli při registraci, s indiciemi, jak najít Odměnu. Indicie mohou mít podobu hádanky, kvízu nebo mohou hráče jiným způsobem navést na konkrétní místo.
 4. Indicie a informace o průběhu Hry vám budou zaslány pouze pokud jste před začátkem Hry uhradili Registrační poplatek, a ten byl tedy připsán na náš účet. V případě, že bude Registrační poplatek uhrazen až po začátku Hry, vrátíme vám jej v plné výši na váš bankovní účet, ze kterého jsme platbu obdrželi, pokud se nedohodneme jinak.
 5. Hráči jsou povinni se v průběhu Hry pohybovat pouze pěšky / na kole / městskou hromadnou dopravou / automobilem a dodržovat tyto podmínky a veškeré právní předpisy České republiky.
 6. Hráč, který najde Odměnu jako první (dále jen „Výherce“) má nárok na Odměnu, která mu bude předána v den konání Hry bezprostředně po té, co najde Odměnu a stane se Výhercem. Finanční část Odměny bude Výherci předána v hotovosti. Výhercem se nestane hráč, který v průběhu Hry, před jejím začátkem nebo po jejím skončení porušil tyto podmínky a/nebo právní předpisy České republiky.
 7. Jakmile se nějaký hráč stane Výhercem, zašleme ostatním hráčům SMS a e-mail s informacemi, že Hra končí. Okamžikem odeslání tohoto oznámení je Hra ukončena, žádný další hráč kromě Výherce nemá nárok na získání Odměny a platnost Smlouvy zaniká.
 8. V případě, že se Výhercem nestane žádný z hráčů do 3 hodin od začátku Hry, platí, že Hra nemá žádného Výherce a na Odměnu nemá nárok žádný z hráčů. I v tomto případě vás budeme informovat SMS a e-mailem, přičemž okamžikem odeslání tohoto oznámení je Hra ukončena a žádný z hráčů nemá nárok na to stát se Výhercem.
 9. Pokud se Hry z nějakého důvodu nezúčastníte, nemáte nárok na vrácení Registračního poplatku ani na účast na jiném Termínu Hry.

V. Bezpečnost a další povinnosti

Protože Hra probíhá v běžném provozu a v reálném čase, dohodli jsme se na několika pravidlech, která mají především chránit vaší bezpečnost i bezpečnost ostatních obyvatel nebo návštěvníků místa konání Hry. V tomto článku naleznete i další povinnosti a informace týkající se Hry.
 1. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že váš zdravotní stav umožňuje se Hry účastnit. Hra vyžaduje fyzickou aktivitu a není vhodná pro osoby s kardiovaskulárními a chronickými onemocněními.
 2. Hry se nesmíte zúčastnit, pokud jste pod vlivem alkoholu, léků, drog nebo jiných návykových látek.
 3. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit Hry pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, osoby mladší 15 let se mohou účastnit Hry pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Zavazujete se se během Hry chovat tak, abyste neohrozili sebe, ostatní hráče ani třetí osoby a zavazujete se dodržovat veškeré právní předpisy České republiky i tyto podmínky.
 5. Berete na vědomí, že se Hry účastníte výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a my neodpovídáme za žádné škody, které Vám během Hry vzniknou. Nemáte také nárok na náhradu jakýchkoli výdajů nebo nákladů souvisejících s účastí ve Hře.
 6. Všichni účastníci mají povinnost chovat se při Hře poctivě a v souladu s dobrými mravy. Vyhrazujeme si právo odepřít Výherci Odměnu v případě, že byla dosažena v rozporu s pravidly Hry.
 7. Berete na vědomí, že Odměna může v určitých případech podléhat dani z příjmů nebo povinnostem vyplývajícím ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

VI. Odstoupení od Smlouvy

Podívejte se na práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi víte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V našem vztahu se to ale mírně liší, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující článek.
 1. Tento článek se uplatní jen v případě, že se do Hry registrujete jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu nebo e-mailu do 14 dnů od uzavření Smlouvy a v tomto případě vám vrátíme zaplacený Registrační poplatek do 14 dnů od té doby, co jste od Smlouvy odstoupili. Peníze vám zašleme na účet, ze kterého jsme Registrační poplatek obdrželi.
 3. Vezměte ale prosím na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby (v tomto případě Hra) poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se zaregistrujete na Termínu Hry, který se koná do 14 dnů ode dne, kdy je mezi námi uzavřena Smlouva).
 4. Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 5. Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Co když bude mít Hra nějakou vadu?

Snažíme se, aby Hra probíhala co nejlépe a byla co nejzábavnější a nejkvalitnější, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že může být nějakým způsobem vadná. V následujícím odstavci je popsáno, jak v takových případech postupovat a jak probíhá uplatnění práv z vadného plnění.
 1. Pokud máte za to, že Hra má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny (Registračního poplatku). Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny (Registračního poplatku).
 2. Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba (Hra) neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání. Důvodem k reklamaci není ani to, že jste se nestali Výhercem.
 3. Reklamaci našich služeb, prosíme, zašlete na e-mail: info@findandwin.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Lomená 301/44, Praha, 16200
 4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:
 5. vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 6. prokázání poskytnutí služby.
 7. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

VIII. Vyšší moc

Může se stát, že kvůli nějaké nepředvídatelné události, kterou nemůžeme ovlivnit, nebude moci Hra proběhnout v dohodnutý termín a čas. Takovým událostem říkáme událost vyšší moci a v tomto článku se dozvíte, jak se bude v takovém případě postupovat.
 1. Pokud Hra neproběhne v domluvený termín a čas v důsledku vyšší moci, nabídneme vám nový (náhradní) Termín konání Hry. Neodpovídáme za škodu, která neuskutečněním Hry vznikne.
 2. Pokud budete s tímto náhradním plněním nebo plněním přesunutým na jiný den souhlasit, platí, že Smlouva je uzavřena ohledně nového Termínu Hry.
 3. V případě, že s novým nebo náhradním Termínem Hry nebudete souhlasit, informujte nás o tom prostřednictvím e-mailu, čímž odstoupíte od Smlouvy a my vám vrátíme Registrační poplatek zpět na váš účet, ze kterého jsme jej přijali.
 4. V případě, že nás neinformujete o tom, že o náhradní nebo nový Termín Hry nemáte zájem nebo s ním nesouhlasíte, jsme oprávněni předpokládat, že s náhradním nebo novým plněním souhlasíte.